Home

Likestillingsloven lønn

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

 1. Lik lønn for arbeid av lik verdi. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler
 2. ering. S. 8-9
 3. eringsloven. Endringene pålegger arbeidsgivere å kartlegge lønnen i virksomheten i ulike stillingskategorier, fordelt på kjønn
 4. Etter likestillingsloven er det ingenting i veien for å lønne arbeid av ulik verdi forskjellig. Er det derimot lønnsforskjell mellom stillinger som utfører samme arbeid eller arbeid av lik verdi, må man gå videre til neste punkt og vurdere hvorvidt det foreligger en kjønnsskjev effekt
 5. ering og gjøre det enklere å ta opp saker om lønnsdiskri

 1. Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold
 2. Likestillingsloven krever at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Det vil si at Fredrikstad kommune er pålagt å gi henne 321.945 kroner i årslønn. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 25.350 kroner, sammenlignet med hennes opprinnelige lønn på 296.595 kroner
 3. erings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av likestillings- og diskri
 4. kilde: Lønn, alle ansatte, Statistisk sentralbyrå Menn tjener i snitt mer enn kvinner. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner
 5. Også kjent som. Lov av 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene. Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i alle deler av samfunnet
 6. Likestillingsloven § 21 presiserer at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Bestemmelsen lyder slik: Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn

Arbeidsgivere pålegges kartlegging av lønnsforskjeller

binere familie- og arbeidsliv. Lik lønn for likt arbeid er en viktig målsetting. Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for saker om seksuell trakassering vil i det følgende omtales i kapitlene 2, 4, og 5, og forslag om en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten vil omtales i kapitlene 3, 4, og 5 - Både menn og kvinner er vernet etter likestillingsloven. Menn kan altså be om innsyn i en kvinnelig kollegas lønn dersom han har mistanke om at hun lønnes høyere enn han på grunn av kjønn Ifølge likestillingsloven er det som hovedregel ikke lov å forskjellsbehandle, hverken direkte eller indirekte, på bakgrunn av kjønn. Ulik behandling som bidrar til likestilling er derimot tillatt. Menn og kvinner har rett til lik lønn for likt arbeid Med lønn menes etter likestillingsloven § 5 det alminnelige arbeidsvederlaget samt alle andre tillegg eller fordeler i penger eller andre goder som ytes av arbeidsgiveren. Pensjon, bonusordninger, arbeidstøy, bil, abonnementer, telefon osv. regnes med som del av lønnen Spørreforbudet i likestillingsloven er til for å hindre at usaklige forhold blir vektlagt i rekrutteringsprosessen. Med samme stilling menes at arbeidstakeren får tilbake de samme arbeidsoppgavene, samme stillingsbetegnelse, samme lønn, osv. som før permisjonen tok til

LDO - Veiledning for likeløn

Dette er ikke en forhandlingsbestemmelse, men noe arbeidsgiver er pålagt å gjøre ut fra Likestillingsloven. HTA pkt. 2.5.3 nr. 3; LSL § 21; Lønnssamtale. Alle arbeidstakere i staten har rett på en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Les mer om lønnssamtalen. HTA Fellesbestemmelsene § 3, punkt 5. 3. Da likestillingsloven ble vedtatt i 1978 var 41 prosent av studentene ved universiteter og høgskoler kvinner, 59 prosent var menn. Nå er forholdet snudd: 59 prosent kvinner, 41 prosent menn

Ifølge likestillingsloven § 3a er forskjellsbehandling som fremmer likestilling mellom kjønnene, ikke i strid med § 3. Likestillingsloven § 5 presiserer at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. I Prop. 88 L har regjeringen foreslått at arbeidstaker skal få rett til å f Endringslov til likestillingsloven mv. I. I lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene gjøres følgende endringer: § 1 annet ledd oppheves.. Nåværende § 1 tredje ledd blir nytt annet ledd.. Ny § 1a skal lyde: (Plikt til å arbeide for likestilling) Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder Utgangspunktet etter likestillingsloven er at arbeidstakere som har vært i permisjon har krav på å få komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som tidligere. Arbeidsoppgavene skal i hovedsak være likeverdige med de arbeidsoppgavene vedkommende hadde før permisjonen, både når det gjelder innhold og ansvar Likestilling. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar enn det menn har. Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn

Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

 1. - Harstad kommune bryter likestillingsloven når de gir ingeniører høyere lønn enn sykepleiere, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo
 2. Likestillingsloven av 9. juni 1978 nr. 45 med senere endringer har som formål å gi begge kjønn like muligheter i samfunn, hjem og arbeid. Loven tar uttrykkelig sikte på å bedre kvinners stilling. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid,.
 3. eringslovene. Høring Viviser til høringsbrev datert 13. september 2012. Viviser også til møte mellom Nærings- og handelsdepartementet og Barne- likestillings- og inkluderings-departementet i anledning høringen 16. oktober 2012
 4. ering, eller kan en ny felles diskri

Corpus ID: 163395476. Likestillingsloven § 5 : Spørsmålet om en bedre rett til lik lønn gjennom en ny felles diskrimineringslov @inproceedings{Sletto2010Likestillingsloven5, title={Likestillingsloven § 5 : Sp{\o}rsm{\aa}let om en bedre rett til lik l{\o}nn gjennom en ny felles diskrimineringslov}, author={Ida Poonam Sletto}, year={2010} Likestillingsloven sier at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Reglene gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag, og skal motvirke ulik verdsetting av kvinne- og mannsyrker

Ansatte som gjør arbeid av «lik verdi», skal ifølge likestillingsloven ha lik lønn, noe Fagforbundet mener å kunne bevise. Men Nationaltheatret er ikke enig. De mener at lønnsforskjellene har saklige grunner, som eksempelvis knyttes til ansiennitet eller spisskompetanse Arbeidsgivers styringsrett er et begrep alle arbeidsgivere må kjenne, siden det angir rammene for hva arbeidsgiver kan eller ikke kan gjøre i forhold til den ansatte. I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva som menes med arbeidsgivers styringsrett. Når du har lest denne artikkelen skal du ha fått en god oversikt over hovedinnholdet i arbeidsgivers styringsrett • kartlegge lønn etter kjønn og bruk av ufrivillig deltid annethvert år Lønnskartleggingen skal være basert på sammenlikning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene. Typiske områder hvor man skal vurdere diskrimineringsrisiko og hindre diskriminering er: • rekrutterin Likestillingsloven sier at «menn og kvinner i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi». Kvinner tjener i dag i gjennomsnitt 85 prosent av menns inntekt Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har vi kommet langt i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig må vi huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter», men i §1 står det at den «tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.». I slutten av mai konkluderte Likestillings— og diskrimineringsnemda med at SFO-leders Else Mari Nygaards lønn i Fredrikstad kommune var i strid med likestillingsloven.. For tre og et halvt år siden klaget Nyggard sin lønnsfastsettelse inn til likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun argumenterte for at hun utfører arbeid av lik verdi som fem mannlige arbeidsledere i seksjon for. Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.» Likelønn berører to hovedproblemstillinger. For det første de lønnsforskjellene som skyldes brudd på bestemmelsen i likestillingsloven Likestillingsloven har vært viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet. I praksis innebærer det for eksempel at kvinner skal vurderes likt ved ansettelser, ha samme rettigheter til videreutdanning og permisjoner samt lik lønn for likt arbeid. Kvinners deltakelse i arbeidslivet har vært viktig på ulike nivåer «Likestillingsloven sier at kvinner og menn som er ansatt i samme virksomhet har rett til lik lønn for samme arbeid og arbeid av lik verdi. De største utfordringene med hensyn til retten til likelønn ligger i oppfølgingen av gjeldende regler, snarere enn i et behov for å skjerpe kravet om likelønn

Likelønnsseier i likestillingsnemnda - Aftenposte

Likestillingsloven - Wikipedi

Likestilling - SS

likestillingsloven - Store norske leksiko

 1. g og permisjon aldri tillatt
 2. dre lønn en kvinnen som ble ansatt før ham, så hadde det ALDRI blitt kalt kjønnsdiskri
 3. erende lønnsforskjell og således ikke noe brudd på likestillingsloven § 5, jf. § 3. Spørsmålet i saken er om nemnda med dette har gått utenfor sin kompetanse etter diskri
 4. Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi Det følger av forarbeidene til den tidligere likestillingsloven (lov nr. 45/1978), Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) side 51-52, at: «Kvinner og menn har etter likestillingsloven rett til lønn for arbeid av lik verdi. Med lik lønn
 5. ering - Her vil arbeidsgiver måtte sannsynliggjøre at. lønnsforskjellen har sin årsak i kjønnsnøytrale. grunner • Likestillingsloven dekker problemstillinge
 6. erende hensyn: Arbeidsmiljøloven, Diskri

Harstad bryter likestillingsloven. Feil lønn - De har ikke lik lønn i forhold til arbeid som vi mener er av lik verdi, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo til NRK Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) § 21 definerer likelønn slik: «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verd De krevde barnehager og rett til å ta abort. Kvinnene krevde samme lønn som mennene fikk. De ville også bli politikere. Ekteskapet ble ikke like viktig lenger. Mange droppet faktisk å gifte seg. Både menn og kvinner tjente penger. Kvinnene var ikke avhengig av mannen på samme måte. Likestillingsloven ble vedtatt i 1978 og frem til endring av lønn våren 2008. Ombudet har vurdert forholdene ut i fra slik de var på det tidspunkt A sendte sin klage til Ombudet. A tok kontakt med Ombudet i e-post av 1. april 2008, og ba Ombudet vurdere om avlønningen av henne var i strid med likestillingsloven § 5 Skal man sammenlikne lønn må man korrigere for faktorer som påvirker lønnsnivå. Det handler blant annet om sektor, ansiennitet, utdanningsnivå, om man er leder eller ikke, om man jobber deltidog i hvilken grad man får utbetalt bonus. Totalt for alle avtaleområder 6,0 % (redusert fra 15,5 % før kontroll for kjennetegn ved stillingen)

- Likestillingsloven har vært viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, men den har ikke løst det største problemet - at likelønnsgapet omtrent står på stedet hvil. Det er 13 prosent forskjell i menns og kvinners lønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied, som deltar på regjeringens feiring i kveld http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0804.pd Flere kvinner enn menn søkte på høyere utdanning ved norske læresteder til høsten 2017. Hvordan farger dette likestillingskampen og hvilke hindringer henger igjen fra gammelt av som kvinner fortsatt forsøker å rokke ved Likestillingsloven § 5 forutsetter at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Dersom en ansatt i et konkret tilfelle har mistanke om at det foreligger diskriminering i strid med likestillingsloven, vil arbeidsgiver ha en rettslig forpliktelse til å fremlegge opplysninger som viser om det har skjedd forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven § 3

13/947 Forskjellig lønn ikke i strid med likestillingslove

Nå etterlyser Likestillingsombudet at fagforbundene bruker likestillingsloven mer aktivt i forhandlinger om lønn. - Fagforbundene er for dårlige til å bruke dette lovverket. Tradisjonelt sett forholder de seg til andre lover, som for eksempel arbeidsmiljøloven, men på mange områder er likestillingsloven sterkere enn denne, sier Claus Jervell, rådgiver i Likestillings- og. Likestillingsloven er mest rettet mot kvinner. Loven går ut på at kvinner og menn skal gis like muligheter til arbeid, utdanning og kulturell og faglig utdanning. I loven står det at man ikke skal bli forbigått når man søker jobber. Man skal bli likestilt ved ansettelse. Lærebøkene er blitt endret etter at likestillingsloven kom Lønn og arbeidsvilkår Dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar Likestillings- og diskrimineringsloven definerer hva diskriminering er og på hvilke områder det ikke er lov å forskjellsbehandle Likestillingsloven annonsering og ansettelser § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Likestillingsloven. Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. 14. Krav om lønn eller økt ferieSett opp en konkret lønn du synes det er rimelig å oppnå, men vær fleksibel og ha alternativer dersom dere står fast. Lønnen din kan også bestå av andre ting som bonus,.

Det følger av likestillingsloven § 1a at arbeidsgivere skal «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sinvirksomhet». Vurdering av den enkeltes lønn er etter ombudets vurdering en sentral del av dette arbeidet, for blant annet å sikre at kvinner som har vært fraværende i foreldrepermisjon, ikke blir hengende etter lønnsmessig Selv om likestillingsloven i utgangspunktet skulle gjelde for både kvinner og menn, erkjente lovgiver at kvinner i større grad enn menn, Etter ombudets syn vil det være naturlig å forankre ansvaret hos dem som faktisk forhandler lønn lokalt, dvs. arbeidsgivere og tillitsvalgte Størrelsen på lønn reguleres ikke i lovverket. Dette medfører at en ikke kan kreve en bestemt lønnsøkning med loven i hånd. Det er imidlertid vanlig å finne bestemmelser i tariffavtaler om størrelse på, og regulering av lønn (VG Nett) - Formelt sett har vi lovfestet rett til lik lønn for likt arbeid i Norge, og det var det jeg mente med mitt svar, sier prinsesse Märtha i en pressemelding

Det er flere kvinner som tar høyere utdannelse enn menn, mens menn har i gjennomsnitt høyere lønn. likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder I Norge ble det vedtatt en lov som skulle sikre likestilling mellom kvinner og menn, den såkalte Likestillingsloven, i 1978 I den nye likestillingsloven åpnes det for sammenligning på tvers av faggrensene, blant annet etter påtrykk fra Likestillingsombudet, men en annen begrensning er opprettholdt: Retten til likelønn på norsk er i dag en rett til lik lønn for arbeid av lik verdi innenfor samme virksomhet Lik lønn for lik verdi -formuleringen er imidlertid ikke ny. Den fantes også i Likestillingsloven fra 2013. Legg merke til at i denne paragrafen (§21 i Likestillingsloven og §34 i den nye Likestillings- og diskrimineringsloven) er Kvinner og Menn definert spesifikt, uten at andre kjønn..sidentiteter er nevnt..

Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering Høring - endring av likestillingsloven § 4, forbud mot å spørre om graviditet. Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av høring om endring av likestillingsloven § 4, med intern høringsfrist 10. november 2008. Departementet foreslår i høringsnotatet et uttrykkelig lovforbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging Innholdet av likelønnsregelen vil bli fastlagt ved en gjennomgang av blant annet likestillingsloven §5, EØS/EF-rettslige rettskildefaktorer, samt praksis fra EF-domstolen og Klagenemnda for likestilling Lik lønn for arbeid av lik verdi. Røgeberg, Linda Christine. Master thesis. View/ Open. 27771.pdf (726.1Kb) Year 2005. Permanent link. Tidligere i høst sendte regjeringen ut på høring et forslag om å slå sammen likestillingsloven og tre andre lover til én felles diskrimineringslov. Én lov vil gi et bedre vern mot diskriminering for alle grupper, og sikre et mer enhetlig og tilgjengelig regelverk, mener barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) Brøt likestillingsloven i uformell e-post - Du er nok inne på noe der, bekreftet personalsjefen når en jobbsøker spurte om ønsket om pappaperm var uheldig. I strid med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskriminiseringsombudet

Likestillingsloven av 2013 er nesten helt identisk med de andre diskrimineringslovene 1 Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven 2013), med ikrafttredelse 1.1.2014. 2 Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven 1978) [opphevet], med ikrafttredelse 15.3.1979 I morgen er det 40 år siden Likestillingsloven ble innført. Den gjorde forskjellsbehandling mellom kjønnene forbudt. Men fortsatt er det kamper å kjempe - ikke minst den vedvarende forskjellen i lønn Opplysningsplikt om lønn ved mistanke om lønnsdiskriminering Arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell legning, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for lønnsfastsettelsen for den eller de kolleger arbeidstaker sammenlikner seg med Med mindre det finnes en avtale om lønn under permisjon, har ikke arbeidstaker krav på å få regulert lønnen før vedkommende er tilbake fra permisjon. Forslaget er en lovfesting av departementets tidligere fortolkning av likestillingsloven, og det innebærer derfor i praksis ikke utvidede rettigheter og plikter

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi er nedfelt i likestillingsloven § 21: «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn likestillingsloven § 3. Sakens faktiske forhold B begynte som lærling i Kjole- og draktsyerfaget 1. august 2005. var at B ikke klarte å produsere nok til å tjene inn egen lønn, viser til et brev fra sin regnskapsfører som er datert 23. desember 2007. Det er på det rene at B fikk arbeide videre «- Sykepleierne og ingeniørene har ikke lik lønn i forhold til arbeid som vi mener har en lik verdi, sier hun.» «Fordi sykepleierne har minst like lang utdanning, større personalansvar og samme anstrengelse som avdelingsingeniørene, er det brudd på likestillingsloven å gi sykepleierne lavere lønn, konkluderer ombud Ingeborg Grimsmo. I Likestillingsloven, som ble vedtatt i 1978, er lik lønn for arbeid av lik verdi et viktig prinsipp. Kvinnekvotering er også tatt i bruk, og stadig flere kvinner tar høyere utdanning. I 2018 har vi likevel fortsatt ikke likelønn i Norge. Når vi ser på historien, ser vi imidlertid at mye er oppnådd Likestilling - Tendensiøst og ensidig fra NRK «Brennpunkt» tok kjønnskampen onsdag kveld. - Merkelig sammenblanding av kunnskap og synsing, mener likestillingsforsker

Norsk Historie 1972 2000

Stikkord Likestillingsloven § 3. Sammendrag Spørsmål om unnlatelse av å inngå ny pr.capita-avtale med kvinnelig tannlege på grunn av hennes fødselspermisjon er i strid med likestillingsloven § 3. Saksgang Sak nr. 15/2007. Parter A (fylkeskommune) - B v/ Den norske tannlegeforening (NTF). Forfatter Aslak Syse, leder I morgen er det 40 år siden Stortinget vedtok likestillingsloven. - Likestillingsloven har vært viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, men den har ikke løst det største problemet - at likelønnsgapet omtrent står på stedet hvil. Det er 13 prosent forskjell i menns og kvinners lønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied, som deltar på regjeringens feiring i kveld Sykehusene bryter likestillingsloven Mai-Britt Martinsen sier ufrivillig deltid er det største likestillingsproblemet for sykepleierne på UNN. spekulerer i å gi kvinnelige leger korte vikariat fordi mellomlegget de må betale for at legen skal få full lønn i permisjonstiden blir så dyrt,.

Jobb: Kvinner henger fortsatt etter i lønn

Likestillingsombudets dom: Ikke brudd på likestillingsloven, fordi kommunen hadde gitt mennene markedslønn 2. En kvinne klagde over at hun fikk lavere lønn ved ansettelse enn sin forgjenger hadde fått ved ansettelse. Likestillingsombudets dom: Ikke brudd på likestillingsloven fordi arbeidsgiver begrunnet mannens lønn med markedshensyn Likestillingsloven i Islandsmodellen Island er det første landet i verden som lovpålegger arbeidsgivere å sikre lik lønn for kvinner og menn med arbeid av lik verdi. Selve verdivurderingen gjøres internt på arbeidsplassene etter fire kriterier: kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsmiljø Stikkord Likestillingsloven § 3. Sammendrag Spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet etter likestillingsloven § 3 ved utleie av arbeidskraft fra et bemanningsbyrå. Saksgang Sak nr. 18/2009. Arbeidstakeren mottar lønn direkte av Proffice,.

Likestillingsloven - Jusleksikon

LDN-2015-6-2 Side 3 På samme tidspunkt som saken ble oversendt fra ombudet til nemnda tok B ut forliksklage mot A 21. januar 2015. I forliksklagen fremgikk det at saken gjaldt krav om erstatning som følge av brudd på likestillingsloven Likestillingsloven fastslår i § 5 et generelt forbud mot diskriminering. Forbudet gjelder både direkte og indirekte ulovlig forskjellsbehandling. Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi er presisert i likestillingsloven § 21: «Kvinner og menn i samme virksomhet skalha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi Likestillingsloven § 5 (Lik lønn for arbeid av lik verdi) Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine.Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere KrF-leder og likestillingsminister Valgerd Svarstad Haugland vurderer å innføre et forbud mot seksuell trakassering i likestillingsloven. Hun vil også vurdere kjønnskvotering i styrene for.

Lov- og avtaleverk om likestilling Finans Norg

Kvinner i permisjon kan forhandle lønn. Arbeidsgiver kan ikke utelukke personer i fødselspermisjon fra lokale lønnsforhandlinger. En kvinne ble holdt utenfor forhandlingene på arbeidsplassen i to år på grunn av fødselspermisjon. Slik forskjellsbehandling av personer i permisjon er i strid med likestillingsloven, slår. > Jeg hater likestillingsloven, men jeg er for likestilling - på ALLE områder > (skole, jobb, militæret osv.). Men, skal en ha likestilling så må en som > sagt innføre det overalt. Men vær så snill jenter/damer, ikke bli > anleggsarbeidere og snekkere. Det er så sinnsykt lite feminint! > Og hva er feminint i dine øyne Ombudet konkluderte med at turnuslegene i begge sakene var blitt forskjellsbehandlet ved at de risikerte flere måneder uten lønn etter foreldrepermisjonen. Ombudets gjennomgang viste at årsakene til forskjellsbehandlingen var saklige, men ikke nødvendige, og at det derfor var brudd på likestillingsloven Basert på den sanne historien om Rita O'Grady og kameratene hennes som gikk til streik på Fords bilfabrikk i Dagenham i 1968, får vi historien om hendelsene som ble startskuddet for likestillingsloven. Lik lønn for likt arbeid. Symaskinarbeiderne på Dagenhamfabrikken sto opp mot motviljen fra mennene sine, en fagforening som motarbeidet dem og ikke minst ledelsen i Ford som gjorde alt for. 4 Fastsetting av lønn.....5 5 Endring av lønn seksuell legning og religion, jf. likestillingsloven § 5. Forskjeller kan komme naturlig av vurderinger gjort i forhold til kompetanse, ansvar og kompleksitet

Forskerforbundets politikk for likestilling: Lov- og

Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Retten til lik lønn gjelder uavhengig av om arbeiderne tilhører ulike fag eller om lønna reguleres av ulike tariffavtaler Tidsskrift for Bibliotekarforbunde Da vil lønn være ett av virkemidlene for å oppnå målet om 40 prosent vitenskapelig ansatte. Liten pott - Hvis vi teller hoder, er det blant professorene flest menn som har fått ei lønnsøkning, og 90 prosent av de ansatte totalt sett ved NTNU fikk ingen lønnsøkning Kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og om ei lønn å leve av i yrkene som domineres av kvinner er viktige likestillingskamper. Det er kvinnene i helsesektoren, i varehandelen og i renhold, det er lærere og barnehage- og barnevernsansatte som har stått i frontlinja i kampen mot pandemien http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0201.pd

Negotia | Magasin NrRust toolchain, toolchain management with rustupMeld
 • Perfekte erste Nachricht Beispiel.
 • Olympus OM D E M5 Mark II review.
 • Babbel babbel.
 • Populära psalmer.
 • Cosmopolitan 36 questions.
 • Tv7 tablå.
 • Bedöma barns mognad för delaktighet.
 • Hotell Stockholm centralt.
 • Spara pengar i turkisk bank.
 • Demiromantic flag.
 • Pesetas a Pesos.
 • Sundsvall Evenemang 2019.
 • Florian Silbereisen Helene Fischer 2020.
 • Aux bluetooth adapter bil test.
 • Kuts kärnkraft.
 • Plex Pass Sverige.
 • Andra schema Kommunal.
 • Lillasyster medlemmar.
 • Ektimmer säljes.
 • Microsoft Update catalog.
 • Spike musik.
 • Inbrott Trollhättan.
 • Muslimska brödraskapet wiki.
 • LANY 13 lyrics meaning.
 • Kutschfahrt Herrenchiemsee preise.
 • Chuck Berry blues.
 • Argumenterande text om språk.
 • Samsung Q60R clouding.
 • Covent Garden fakta.
 • Herkulesgården vandring.
 • Winning Ground Eric Saade.
 • 30 eur to sek.
 • Monopol Alga Gammalt.
 • Enkla kortspel.
 • Mårdfälla gävleborgsfällan.
 • Pizzeria tulegatan stockholm.
 • Fairfax District ZIP Code.
 • Clas Ohlson öppettider.
 • Stäket pizza.
 • Sluta med Provera.
 • Allgäu Bikers.